MAJETEK

K čemu modul slouží

Komplexně zpracovává hmotný a nehmotný majetek ve firmě. Umožňuje vedení účetní i operativní evidence, provádí výpočet účetních a daňových odpisů, apod. Samozřejmostí je sledování SKP, včetně vazby na daňovou odpisovou skupinu a účetní odpisovou sazbu pro výpočet odpisů.

Přínosy pro Vaši firmu

 • odpisy se provádějí podle odpisových plánů na základě přiřazených odpisových metod – zadanými algoritmy, které si také může definovat sám uživatel
 • v základu jsou přednastaveny odpisové metody pro odepisování dle platné legislativy. Volba mezi lineárním a zrychleným odepisováním
 • lze zadat různý typ výpočtu – výpočet dle procentní sazby nebo výpočet jednorázový, či konstantní odpis přímo zadaný sumou odpisů
 • modul umožňuje proporcionální rozúčtování odpisů na různá střediska
 • všechny operace mají vazbu na účetnictví. Pro tuto vazbu lze nastavit účetní předkontace pro každou operaci nad majetkem
 • evidence leasingových smluv a jejich splátkové kalendáře. Lze vytvořit splátkový kalendář s potřebnými údaji k zaúčtování dokladu o splátce a o průměrném měsíčním nákladu
 • evidence vlastnických listů umožňuje definovat příslušnost karty k danému vlastnickému listu podle katastru nemovitostí
 • v operativní evidenci lze sledovat nedokončené investice. Při ukončení takové investice lze tuto kartu převést do investičního majetku včetně zaúčtování
 • u kusové evidence lze použít submodul výpůjční systém, který dokáže sledovat pohyb jednotlivých kusů dle zaměstnanců

Základní vlastnosti

 • možnost sestavení odpisových plánů, definice metod a algoritmů pro daňové a účetní odepisování
 • členění majetku podle druhu, fyzického umístění a odpovědné osoby
 • agenda pořízení majetku s možností čerpání částek z pořizovacích dokladů
 • automatické účtování o pohybech a odpisech majetku
 • definovatelné daňové i účetní odpisové skupiny
 • možnost odrolování odpisů
 • evidence leasingových smluv
 • přímá vazba dokladů do účetnictví
 • agenda zařazení majetku do evidence
 • inventarizace dle čárových kódů